Bezplatná péče 2

Děkujeme vám
Děkujeme Vám, že jste si vybrali Robur. Jako poděkování Vám nabízíme 5letou péči o Vaše zařízení zdarma.
Pozáruční servis
Samozřejmostí je, že i po skončení bezplatné 5leté péče se o vás postaráme dle platného ceníku.
Robur - bezplatná péče
Co získáte
5 let bez placení za pravidelné prohlídky a servisní opravy
Aktivace
Pro aktivaci bezplatné péče
KLIKNĚTE ZDE

Bezplatná péče

Výrobní čísla ROBURů

Prosím, vyplňte výrobní čísla Roburů, které chcete registrovat.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI

(dále jen „OP“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI upravují smluvní vztah mezi společností ROBUR, s.r.o., se sídlem Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky, IČ: 48909513, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, číslo vložky 11345 (dále jen poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) při poskytování plnění dle SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI. Společné pojmenování pro poskytovatele a objednatele je dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“.

1.2 OP podrobně upravují též další vzájemná práva smluvních stran. SERVISNÍ SMLOUVA O BEZPLATNÉ PÉČI může být uzavřena i jinak než písemnou formou. SERVISNÍ SMLOUVA O BEZPLATNÉ PÉČI vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dnem odeslání potvrzujícího e-mailu objednateli poskytovatelem. OP jsou platné pro všechny SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI bez ohledu na formu jejich uzavření a jsou vždy k dispozici v sídle poskytovatele a na webové stránce poskytovatele (www. robur.cz).

1.3 Smluvní vztah poskytovatele s objednatelem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4 Poskytovatel je dodavatelem průmyslových vytápěcích agregátů ROBUR a jejich příslušenství (dále také „produkty“), jakož i poskytovatel související technické podpory a servisní péče (dále také „technická péče“) na dané produkty. Objednatel má zájem odebírat od poskytovatele jeho servisní služby na poskytovatelem dodávané produkty.

1.5 Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli na základě jeho požadavků po dobu 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu servisní služby, které jsou specifikovány v článku X. (bezúplatné servisní služby) této smlouvy a po uplynutí 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu servisní služby, které jsou specifikovány v článku XI. této smlouvy, a to na produkty od poskytovatele vymezené ve čl. II. této smlouvy.

1.6 Samotným „uvedením produktů poskytovatele do provozu“ se rozumí servisní úkony poskytovatele uskutečněné v době mezi dokončením instalace produktu poskytovatele a před začátkem jeho používání na základě objednávky objednatele.  Tyto servisní úkony zahrnují kontrolu provedené montáže, kontrolu a seřízení provozních a bezpečnostních prvků jednotky tak, aby byla schopna trvalého bezpečného provozu. Konkrétně v jejich rámci servisní pracovník poskytovatele provede následující měření a zkoušky plynového agregátu: 1. kontrola těsnosti plynových rozvodů agregátu, 2. kontrola instalace potrubí pro sání vzduchu a odtahu spalin, 3. kontrola vstupního tlaku plynu do jednotky, 4. seřízení tlaku plynu na hořáku, 5. kontrola účinnosti spalování, 6. kontrola správnosti elektrického zapojení jednotky, 7. kontrola funkce bezpečnostních prvků.

 

II. PRODUKTY POSKYTOVATELE

2.1 Poskytovatel se zavazuje objednateli poskytovat servisní služby na produktech, které jsou v držbě objednatele a současně jsou uvedené v článku XII.

2.2 Jakékoliv další služby týkající se poskytování servisních služeb bude poskytovatel poskytovat objednateli na základě písemného dodatku k SERVISNÍ SMLOUVĚ O BEZPLATNÉ PÉČI.

 

III. SPOLUPRÁCE, SOUČINNOST A VZÁJEMNÉ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Objednatel poskytne poskytovateli svou veškerou součinnost k provedení servisních prací.

3.2 Objednatel je povinen: 1. zabezpečit obsluhu produktů pouze pracovníky, kteří byli proškoleni poskytovatelem používat produkty - vytápěcí jednotky ROBUR  - pouze způsobem, který je v souladu s návodem k obsluze od poskytovatele, 2. zabezpečit, aby opravu a údržbu produktu prováděl pouze odborný a školený servisní pracovník poskytovatele.

3.3 Objednatel bezplatně zajistí ve společnosti, ve svých závodech, provozech a/nebo jiných organizačních jednotkách všechny předpoklady nutné pro řádnou realizaci plnění poskytovatele dle SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI a těchto OP. Tyto předpoklady mimo jiné zahrnují: 1. určení způsobilé a odpovědné kontaktní osoby v místě instalace produktu, 2. garance požadovaného přístupu do provozoven či jiných prostor, kde jsou umístěny produkty a přístupu k produktům objednatele, 3. objednatel poskytne poskytovateli informace potřebné k tomu, aby byly práce ukončeny řádně a včas a 4. neprodlené poskytnutí zprávy o hlášení poruchy poskytovateli.

3.4 Objednatel je povinen zabezpečit produkty poskytovatele před neoprávněnými zásahy, jakož i před jiným poškozením či ohrožením.

3.5 Poskytovatel je zejména povinen v rámci servisních služeb vyměnit poškozené nebo opotřebované díly a součásti, které ohrožují provoz produktů. Na žádost objednatele zaškolit nové pracovníky objednatele u obsluhy produktů poskytovatele, a to v rámci pravidelné prohlídky. Udržovat sklad náhradních dílů pro potřeby náležitého plnění této smlouvy.

3.6 Poskytovatel je povinen vyvinout veškeré úsilí při poskytování servisních služeb objednateli dle této smlouvy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod produktů poskytovatele.

3.7 Objednatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o jakýchkoliv závadách na produktu i v případě, že takové závady nebrání dalšímu provozu produktů. V případě, že objednatel bude produkt od poskytovatele používat i po zjištění závady produktu, nese za jakékoliv poškození produktů plnou zodpovědnost a předmětné jednání objednatele bude považováno za neodborný zásah do produktu.

3.8 V případě, že dojde k poškození produktu neodborným zásahem či nesprávným užíváním objednatele, bude cena náhradních dílů a oprava produktu vyúčtována poskytovatelem objednateli dle aktuálního ceníku náhradních dílu a oprav poskytovatele, s čímž je objednatel srozuměn.

3.9 Po uplynutí 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu je objednatel povinen hradit za poskytovatelem provedené služby sjednanou cenu za servisní péči podle čl. XI těchto OP i v případě, že objednatelem nebudou žádné servisní služby v rámci technické péče objednány.

3.10 Poskytovatel je oprávněn jím poskytovaná plnění vykonávat prostřednictvím třetí osoby, resp. smluvního partnera, aniž by tím ovšem byla dotčena jeho odpovědnost za veškeré provedené činnosti v rámci technické péče vůči objednateli.

 

IV. PŘÍSTUP DO PROSTOR

4.1 Objednatel umožní, popř. zajistí, poskytovateli, resp. smluvnímu partnerovi poskytovatele dle čl. 3.10 těchto OP, přístup do prostor, ve kterých bude poskytovatel služby poskytovat, a užití těchto prostor, popř. zajistí přístup k potřebné infrastruktuře v rozsahu nutném k poskytování služeb, a to nejpozději se zahájením přípravných prací.

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Poskytování servisních služeb v rozsahu podle článku X. těchto OP po dobu 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu je stranami dohodnuto jako bezúplatné. Po uplynutí doby 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu zaniká povinnost poskytovatele poskytovat servisní služby v rozsahu podle článku X. této smlouvy a poskytovatel bude nadále zavázán poskytovat na produkty servisní služby, jejichž specifikace je uvedena v čl. XI. a které budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele. Po uplynutí 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu  se objednatel  zavazuje platit poskytovateli za poskytované služby cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele, který je přístupný na adrese: www.robur.cz/sluzby-objednavky/cenik-servisu Cenu za poskytnuté služby je poskytovatel oprávněn jedenkrát v každém kalendářním roce trvání této smlouvy, avšak nejdříve po uplynutí 6 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu,  jednostranně navýšit o míru inflace, stanovenou Českým statistickým úřadem za období předchozího kalendářního roku jako přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Toto zvýšení bude poskytovatelem oznámeno minimálně 30 dnů předem.

5.2 Po uplynutí 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu bude úhrada za technickou péči (cena za poskytované služby) prováděna na základě faktury  jako platebního titulu vystaveného poskytovatelem  v kalendářním měsíci skutečného poskytnutí služby, přičemž k ceně technické péče bude účtována DPH dle platných předpisů. Pokud nebude na faktuře stanoveno jinak, je úhrada technické péče splatná vždy do 30 ti dnů od poskytnutí služby.

5.3 Při nedodržení termínů splatnosti faktur s úhradou dlužných závazků vůči poskytovateli objednatelem, je objednatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

5.4 V případě prodlení objednatele delším než 14 dnů se zaplacením dlužné částky z této nebo z jiných smluv s poskytovatelem je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb dle smlouvy do doby zaplacení dlužné částky s tím, že za jakékoliv následky pro objednatele z důvodu neposkytování služeb poskytovatelem v tomto případě nenese poskytovatel žádnou odpovědnost. Pozastavení poskytování služeb dle tohoto článku nemá vliv na povinnost objednatele platit cenu služeb dle této smlouvy.

 

VI. ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, ODPOVĚDNOST

6.1 Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, jak je stanoveno v článku X., resp. XI.  této smlouvy. Článek X.  a XI. stanoví rozsah a úroveň poskytovaných servisních služeb.

6.2 Poskytovatel nebude odpovědný za neplnění svých závazků dle SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI v důsledku nedostatečného zajištění elektřiny, plynu, popř. jiných médií, bezpečnosti provozu, bezpečnosti zařízení a jiných služeb ze strany objednatele, které nebyl poskytovatel povinen zajistit.

6.3 Poskytovatel nebude odpovídat za neplnění svých závazků dle této smlouvy, pokud takové neplnění bude způsobeno vyšší mocí.

 

VII. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ SLUŽEB, PRODLENÍ

7.1 Místo plnění poskytovatele je místo umístění produktů objednatele, specifikovaných v článku II. této smlouvy, pokud není dohodnuto jinak

7.2 Technickou péči k odstranění závady provede poskytovatel v nejkratším možném termínu. Není-li v článku X., resp. čl. XI.  těchto OP stanoveno jinak, poskytovatel se zavazuje dostavit se k zjištění vytčené vady ve lhůtě během následujících 2  pracovních dnů po dni nahlášení závady objednatelem v případě, kdy závada může přímo ohrozit bezpečnost osob a/nebo způsobit škody na majetku a během následujících čtyř pracovních dnů v případě jiných závad s tím, že poskytovatel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od nahlášení vady objednatelem. Hlášení vady za zboží bude objednatelem oznámena e-mailovou zprávou, popřípadě telefonicky.

7.3 Pokud poskytovatel zjistí, že nemůže poskytnout plnění ve stanovené lhůtě, je povinen okamžitě uvědomit objednatele o této skutečnosti s uvedením důvodu.

7.4 Pravidelná roční servisní péče dle těchto OP se provádí v období duben až srpen příslušného kalendářního roku. Přesný termín provedení pravidelné servisní péče navrhne poskytovatel a oznámí jej provozovateli v dostatečném časovém předstihu. Pokud provozovatel odůvodněně trvá na jiném termínu provedení servisní péče, bude náhradní termín stanoven dle dohody.

 

VIII. UPLATNĚNÍ POŽADAVKU NA SERVISNÍ SLUŽBY

8.1 Pokud se během trvání smlouvy vyskytnou vady produktů od poskytovatele, bude objednatel poskytovatele neprodleně informovat o zjištěných vadách, a přitom co nejpřesněji specifikuje vadu daného produktu.

8.2 Objednatel může své požadavky na servisní služby uplatnit písemně, a to i elektronickou poštou (servis@robur.cz) nebo přes objednávky servisu na webových stránkách www.robur.cz/sluzby-objednavky/objednavky-servisu Objednávky doručené v době po 16:00 hod budou považované za doručené či oznámené následující pracovní den.

 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 SERVISNÍ SMLOUVA O BEZPLATNÉ PÉČI nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2 Poskytovatel může od této smlouvy okamžitě odstoupit písemným oznámením objednateli, jestliže dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany objednatele, zejm. pokud.: 1. objednatel je v prodlení s úhradou za plnění poskytovatele dle těchto OP, popřípadě za plnění poskytovatele dle jiné smlouvy, sjednané mezi poskytovatelem a objednatelem, a to více než o 30 dnů po dni splatnosti, nebo 2. s produktem je neoprávněně manipulováno, 3. objednatel změní prostředí provozu produktu poskytovatele po jeho uvedení do provozu, 4. objednatel provozuje produkt poskytovatele v prostředí se zvýšenou prašností či vlhkostí.

9.3 Odstoupení od smlouvy poskytovatelem musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno doporučeným dopisem, nebo musí být doručeno osobně objednateli. V případě, že dopis s odstoupením od smlouvy dle věty předchozí nebude v sídle smluvní strany převzat od poštovního doručovatele a dotčená smluvní strana si zásilku následně nevyžádá z příslušné pošty, považuje se poslední den k vyzvednutí předmětné zásilky za den doručení. Platnost smlouvy končí v případech dle článku 9.2 této smlouvy okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy objednateli. Při skončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují do 15 dnů vypořádat případné vzájemné pohledávky.

9.4 Objednatel může SERVISNÍ SMLOUVU O BEZPLATNÉ PÉČI vypovědět i bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení výpovědi. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět až po uplynutí 5 let od uvedení produktů poskytovatele do provozu, a to i bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení výpovědi, tím není dotčeno jeho právo na odstoupení podle článku 9.2 této smlouvy.

9.5 SERVISNÍ SMLOUVA O BEZPLATNÉ PÉČI je závazná, účinná a platná ve stejném rozsahu pro všechny právní nástupce smluvních stran a nebude dotčena změnami právního postavení smluvních stran.

 

X. SPECIFIKACE SERVISNÍ PÉČE NA DOBU 5 LET od uvedení produktů poskytovatele do provozu

10.1 Servisní program bezplatné servisní péče zahrnuje technickou péči o produkty dodané poskytovatelem prováděnou dle příslušných předpisů a všechny nutné servisní zákroky tak, aby byly produkty provozovatele ve sjednané době funkční a objednatel měl zajištěno vyhotovení protokolů a povinných zkoušek a měření předmětných produktů dle příslušných právních předpisů.

10.2 Podmínky pro poskytování bezplatného servisní péče: 1. uvedení daného produktu do provozu technikem poskytovatele, přičemž objednatel bere na vědomí, že služba uvedení produktu do provozu je službou poskytovanou na objednání a zpoplatněna cenou dle aktuálního ceníku, tj. není součástí bezplatné servisní péče, 2. instalace daného produktu a jeho provozování v souladu s návodem, 4. jedná se o instalaci produktu poskytovatele typu C a 3. před objednáním servisního výjezdu musí provozovatel zkontrolovat body uvedené v kartě první pomoci, která je přílohou této smlouvy, a v případě, že technik přijede na opravu a nefunkčnost zařízení bude způsobena jedním z uvedených bodů, výjezd bude fakturován dle aktuálního ceníku poskytovatele.

10.3 Bezplatná servisní péče zahrnuje pravidelné roční prohlídky a trvalou servisní péči.

10.4 Pravidelné prohlídky se provádí (dle ČSN 38 64 05-Plynová zařízení – Zásady provozu) jedenkrát ročně mimo topnou sezónu (duben-srpen). Pravidelným prováděním prohlídek se snižuje možnost vzniku závad a udržuje se vysoká spolehlivost a účinnost zařízení. Součástí této prohlídky je seřízení tlaku plynu, kontrola hořáku, spalovací komory, kontrola funkce bezpečnostních prvků, termostatů a kontrola těsnosti plynových rozvodů agregátů, případně zaškolení obsluhy. Objednatel obdrží protokol o prohlídce.

10.5. Trvalá servisní péče zavazuje poskytovatele udržovat produkty v plně funkčním stavu po dobu účinnosti SERVISNÍ SMLOUVY O BEZPLATNÉ PÉČI. V případě ohlášení závady s provozem produktu objednatelem je poskytovatel povinen zajistit kontrolu a popřípadě i nutnou opravu produktu prostřednictvím vyškoleného a nezbytně technicky vybaveného pracovníka. Součástí trvalé servisní péče nejsou: 1. úkony, které spadají do standardní obsluhy zařízení ROBUR ve smyslu návodu k použití jednotky (především závady způsobené zablokováním limitního termostatu nebo vybitím baterií termostatu apod.), 2. nefunkčnost způsobená výpadkem energií pro jednotku (přerušení dodávky el. energie nebo plynu), 3. čištění spalovacích prostor jednotky v případě instalace typu B (sání spalovacího vzduchu z vytápěného prostoru).

10.6 Poskytovatel může požadovat úhradu nákladů u závad, které byly způsobeny tím, že vlastnosti instalace (přívod el.energie, přívod plynu, stav odtahů spalin a sání vzduchu, teploty prostředí, nastavení ovladače) neodpovídají požadavkům výrobce uvedeným v návodu k obsluze zařízení a v případě oprav a souvisejících kontrol stavu jednotky v případě poškození způsobeného vnějšími okolnostmi, které jsou pro provoz jednotky nepřípustné (např. zkraty, přepětí nebo podpětí sítě, nepřípustný tlak plynu v rozvodu, požár, úder blesku, vnější mechanické poškození, pády, zvýšená prašnost či vlhkost).

 

XI.  SPECIFIKACE SERVISNÍ PÉČE PO UPLYNUTÍ 5 LET od uvedení produktů poskytovatele do provozu

11.1 Po ukončení poskytování bezplatné servisní péče podle článku X. této smlouvy  bude poskytovatel poskytovat následnou servisní péči sestávající z pravidelných prohlídek (specifikovaných v čl. 10.4 těchto OP) a servisních zásahů.

11.2 Servisní zásahy budou prováděny na základě písemné (postačí e-mailem) objednávky objednatele. Provedení servisního zásahu ani výměna náhradních dílů není zahrnuta v celkové ceně služeb podle tohoto článku smlouvy. Ceny za servisní služby (za něž se považují i pravidelné prohlídky podle tohoto článku) a ceny náhradních dílů budou účtovány podle aktuálního ceníku poskytovatele (www.robur.cz/sluzby-objednavky/cenik-servisu), s čímž je objednatel srozuměn.

11.3 Servisní služby jsou centrálně řízeny z dispečinku firmy Robur s.r.o. na bezplatné lince  800 153 491 (kontakt na e-mail: servis@robur.cz).

X
Robur logo

Nezávazná poptávka