Podmínky bezplatné servisní péče

 

SPECIFIKACE SERVISNÍ PÉČE NA DOBU PRVNÍCH 5 LET

Servisní program bezplatné servisní péče zahrnuje technickou péči o produkty dodané poskytovatelem prováděnou dle příslušných předpisů a všechny nutné servisní zákroky tak, aby byly produkty provozovatele ve sjednané době funkční a objednatel měl zajištěno vyhotovení protokolů a povinných zkoušek a měření předmětných produktů dle příslušných právních předpisů. 

Podmínky pro poskytování bezplatné servisní péče:

1. Uvedení daného produktu do provozu technikem poskytovatele, přičemž objednatel bere na vědomí, že služba uvedení produktu do provozu je službou poskytovanou na objednání a zpoplatněna cenou dle aktuálního ceníku, tj. není součástí bezplatné servisní péče. 

2. Podepsání servisní smlouvy o bezplatné péči nejpozději do 3 měsíců ode dne uvedení daného produktu do provozu.

3. Instalace daného produktu a jeho provozování v souladu s návodem. 

Bezplatná servisní péče zahrnuje:

Pravidelné roční prohlídky

Poskytovatel provede pravidelné roční prohlídky (dle ČSN 38 64 05 - Plynová zařízení - Zásady provozu) jedenkrát ročně mimo topnou sezónu. Součástí pravidelné prohlídky je seřízení tlaku plynu, kontrola hořáku, komory, kontrola funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti, případně zaškolení obsluhy. Provozovatel obdrží protokol o provedené prohlídce. Provedením pravidelné prohlídky je splněna povinnost, kterou ukládá provozovateli zákonč. 458/2000 Sb., § 62, odst. 2, písm. F).

Trvalá servisní péče

Poskytovatel se zavazuje udržovat produkty v plně funkčním stavu po dobu účinnosti smlouvy o poskytování technické podpory a servisní péče. V případě ohlášení závady s provozem produktu objednatelem je poskytovatel povinen zajistit kontrolu a popřípadě i nutnou opravu produktu prostřednictvím vyškoleného a nezbytně technicky vybaveného pracovníka.

 Před objednáním servisního výjezdu musí provozovatel zkontrolovat body uvedené v kartě první pomoci a v případě, že technik přijede na opravu a nefunkčnost zařízení bude způsobena jedním z uvedených bodů, výjezd bude fakturován dle aktuálního ceníku poskytovatele. 

Součástí trvalé servisní péče nejsou:

  • úkony, které spadají do standardní obsluhy zařízení ROBUR ve smyslu návodu k použití jednotky (především závady způsobené zablokováním limitního termostatu nebo vybitím baterií termostatu apod.);
  • nefunkčnost způsobená výpadkem energií pro jednotku (přerušení dodávky el. energie nebo plynu);
  • čištění spalovacích prostor jednotky v případě instalace typu B (sání spalovacího vzduchu z vytápěného prostoru). Doporučujeme vždy instalaci typu C (uzavřený spotřebič);
  • opravy a související kontrola stavu jednotky v případě poškození způsobeného vnějšími okolnostmi, které jsou pro provoz jednotky nepřípustné (např. zkraty, přepětí nebo podpětí sítě, nepřípustný tlak plynu v rozvodu, požár, úder blesku, vnější mechanické poškození, pády).

Poskytovatel může požadovat úhradu nákladů u závad, které byly způsobeny tím, že vlastnosti (přívod el. energie, přívod plynu, stav odtahů spalin a sání vzduchu, teploty prostředí) neodpovídají požadavkům výrobce uvedeným v návodu k obsluze zařízení.


SPECIFIKACE SERVISNÍ PÉČE PO UPLYNUTÍ 5 LET TRVÁNÍ SMLOUVY

Po ukončení poskytování bezplatné servisní péče bude poskytovatel poskytovat následnou servisní péči:

Pravidelné prohlídky se provádí (dle ČSN 38 64 05-Plynová zařízení - Zásady provozu) jedenkrát ročně mimo topnou sezónu (květen-září). Pravidelným prováděním prohlídek se snižuje možnost vzniku závad a udržuje se vysoká spolehlivost a účinnost zařízení. Součástí této prohlídky je seřízení tlaku plynu, kontrola hořáku, komory, kontrola funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti, případně zaškolení obsluhy. Provozovatel obdrží protokol o provedené prohlídce. Provedením pravidelné prohlídky je splněna povinnost, kterou ukládá provozovateli zákonč. 458/2000 Sb., § 62, odst. 2, písm. F).

Servisní služby jsou centrálně řízeny z dispečinku firmy Robur s.r.o. na servisním e-mailu: servis@robur.cz a bezplatné lince 800 153 491

Servisní zásah - všechny servisní zásahy budou prováděny na základě písemné objednávky (doručené e-mailem).

Provedení servisního zásahu ani výměna náhradních dílů není zahrnuta v celkové ceně služeb. Ceny za servisní služby a ceny náhradních dílů budou účtovány podle aktuálního ceníku poskytovatele, s čímž je objednatel srozuměn.

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka