Všeobecné obchodní podmínky


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 společnosti ROBUR s.r.o. (dodavatele)

se sídlem Popůvky, Vintrovna 439/3g, PSČ: 664 41, IČ: 489 09 513
pro dodávky zboží a služeb

 

v souladu s ustanovením §  1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách

 vytápěcích agregátů s příslušenstvím značky  ROBUR  (dále „zboží“) a servisních smluv o zajištění servisní péče a  prohlídek zboží  (dále  „služeb“).I. Uzavření smlouvy

1.1.      Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních či servisních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

1.1.1            nabídka dodavatele s uvedením čísla nabídky, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží  nebo o typu služby, místě odběru,  termínu dodání a ceně. Součástí nabídky jsou všeobecné obchodní podmínky.

1.1.2            potvrzení nabídky odběratelem, včetně uvedení jejího čísla a souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.

1.2.      Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení dodavatelovy nabídky odběratelem.

1.3.      Odběratel je povinen potvrdit nabídku do 30 dnů od doručení nabídky dodavatelem. Po plynutí této lhůty není dodavatel svojí nabídkou vázán.

1.4.      Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.5.      Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží či služby odběratelem.

1.6.      Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou.

1.7.      Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy či servisní smlouvy oběma stranami, a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy či servisní smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy či servisní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za písemné potvrzení je považována i faxová či e-mailová zpráva.

 

II. Dodávka

2.1.      Místem odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle nabídky dodavatele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese dodavatel není-li v nabídce stanoveno jinak.

2.2.      Spolu s dodaným zbožím bude odběrateli doručen i dodací list. Odběratel je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list a tento obratem zaslat dodavateli. V případě, že odběratel potvrzený dodací list nezašle dodavateli do 48 hodin od převzetí, má se za to, že odběratel zboží převzal bez výhrad.  Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.3.      Odběratel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Množstevní a zjevné vady zboží, jakož i chybějící dokumentaci ke zboží, je odběratel povinen oznámit dodavateli do 48 hodin od převzetí zboží. Po uplynutí 48 hodin od převzetí zboží nebude k výhradám na množství a typ zboží brán dodavatelem žádný zřetel.

2.4.      Dodací lhůta stanovená v potvrzené nabídce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí.

2.5.      Případné požadavky odběratele na změnu podmínek kupní či servisní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

2.6.      Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní či servisní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, kde bylo částečně dodavatelem plněno, jen nedodaného zboží či služby.

2.7.      Odběratel není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s neplněním dodací lhůty dodavatelem.

2.8.      Dodavatel zboží prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, a že jeho vlastnické právo ani dispoziční právo k prodávanému zboží není nijak a nikým omezeno. Dodavatel dále odpovídá za to, že prodávané zboží nemá právní vady.

2.9.      Dodavatel je povinen dodat odběrateli dokumentaci ke zboží dle platných právních předpisů

2.10.    Uvedení zboží do provozu objedná odběratel u dodavatele písemnou objednávkou, resp. vyplněným formulářem objednávky s tím, že formulář objednávky obdrží odběratel při převzetí zboží od dodavatele. Cena uvedení do provozu není obsažena v ceně zboží. Uvedení zboží do provozu dodavatelem nebo jím pověřenou autorizovanou osobou je podmínkou k poskytnutí záruky.

2.11.    Odběratel bezplatně zajistí ve společnosti, ve svých závodech, provozech a/nebo jiných organizačních jednotkách všechny předpoklady nutné pro řádnou realizaci plnění dodavatele. Tyto předpoklady mimo jiné zahrnují (v rozsahu potřebném pro plnění závazků dodavatele dle těchto podmínek):

2.11.1.   určení způsobilé a odpovědné kontaktní osoby v místě instalace zboží, která je oprávněna potvrdit převzetí zboží či provedení služby nebo opravy;

2.11.2.   garance požadovaného přístupu do společnosti, přístupu ke zboží a přístupu k potřebné infrastruktuře;

2.11.3.   poskytnutí informací potřebných k tomu, aby servisní práce mohly být ukončeny řádně a včas;

2.11.4.   neprodlené poskytnutí zprávy, tzn. hlášení poruchy dodavateli.

2.12.    Dodavatel není odpovědný za neplnění svých závazků dle kupní či servisní smlouvy v důsledku nedostatečného zajištění elektřiny, plynu, popř. jiných médií, bezpečnosti provozu, bezpečnosti zařízení a jiných služeb ze strany odběratele, které nebyl dodavatel povinen zajistit.

2.13.    Dodavatel není odpovědný za neplnění svých závazků dle kupní či servisní smlouvy, pokud takové neplnění bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

2.14.    Odběratel je povinen zabezpečit zboží dodavatele před neoprávněnými zásahy, jakož i před jiným poškozením či ohrožením.

2.15.    V rámci servisní péče je odběratel povinen informovat bez zbytečného odkladu dodavatele o jakýchkoliv závadách na zboží i v případě, že takové závady nebrání dalšímu provozu zboží. V případě, že odběratel bude zboží od dodavatele používat i po zjištění závady zboží, nese z jakékoliv poškození zboží plnou zodpovědnost a předmětné jednání odběratele bude považováno za neodborný zásah do zboží dodavatele. V případě, že dojde k poškození zboží neodborným zásahem či nesprávným užíváním odběratele, bude cena náhradních dílů a oprava zboží vyúčtována dodavatelem odběrateli dle platného ceníku náhradních dílů a oprav dodavatele, zvlášť vedle sjednané úhrady ceny za servisní služby.

2.16.    Odběratel bere na vědomí, že je povinen hradit sjednanou cenu za technickou péči během jejího poskytování i v případě, že odběratelem nebudou během jejího poskytování žádné servisní služby v rámci technické péče objednány.

2.17.    Dodavatel je oprávněn jím poskytované plnění vykonávat prostřednictvím třetí osoby, resp. Smluvního partnera, aniž by tím ovšem byla dotčena jeho odpovědnost za veškeré provedené činnosti v rámci technické péče vůči odběrateli.  

III. Ceny

3.1.      Pokud není v nabídce dodavatele uvedeno jinak, jsou ceny zboží a služeb stanoveny dle aktuálního ceníku dodavatele. Aktuální ceník je přístupný na adrese:

http://www.robur.cz/download/51674_produktovy-katalog-robur-2015-02-2015.pdf

a aktuální ceník služeb na adrese:

http://www.robur.cz/spc_dwn.php?dl=fwdvn&d=106/&f=534.pdf&h=012a0fbea2&ns=1

 

IV. Platební podmínky

4.1.      Po každé dodávce zboží či služby (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle odběrateli e-mailem nebo poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží či služby.

4.2.      Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohové faktury až do výše 100 % ceny zboží.

4.3.      Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.

4.4.      Pokud není dohodnuto jinak, jsou faktury dodavatele splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení.

4.5.      Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6.      V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

4.7.      V případě prodlení odběratele delším než 14 dní se zaplacením dlužné částky za zboží nebo servisní služby je dodavatel oprávněn pozastavit poskytování sjednaných služeb do doby zaplacení dlužné částky s tím, že za jakékoliv následky pro odběratele  z důvodu neposkytování služeb dodavatelem v tomto případě nenese dodavatel žádnou odpovědnost. Pozastavení poskytování služeb dle tohoto článku nemá vliv na povinnost odběratele platit cenu za sjednané služby.


 

V. Výhrada vlastnictví

5.1.      Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného zaplacení ceny za dodané zboží odběratelem, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Platby šekem jsou považovány za splněné teprve jejich proplacením.

 

VI. Záruka

6.1.      Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na nové zboží v tomto rozsahu. Na teplovzdušné agregáty v délce 2 let. Nebyl-li teplovzdušný agregát uveden dodavatelem do provozu do 10 měsíců od vyskladnění ze závodu dodavatele, krátí se záruční doba na 12 měsíců od vyskladnění.  V případě instalace typu C popsáno na:   https://www.robur.cz/dokumenty  (sloupec s názvem „Manuály a návody“) teplovzdušného agregátu a provádění pravidelných ročních prohlídek teplovzdušného agregátu dodavatelem se prodlužuje záruční doba na 5 let ode dne uvedení do provozu. Na tepelná čerpadla a kotle poskytuje dodavatel záruku v délce 2 let. Nebylo-li tepelné čerpadlo nebo kotel uvedeno dodavatelem do provozu do 10 měsíců od vyskladnění ze závodu dodavatele, krátí se záruční doba na 12 měsíců od vyskladnění. Na použité zboží poskytuje dodavatel záruku v délce 1 roku a na opravy zboží a náhradní díly použité při opravě zboží v délce 6 měsíců, není-li uvedeno či sjednáno jinak, záruční doba počíná běžet dnem uvedení předmětného zboží do provozu nebo dnem provedení opravy dodavatelem.

6.2.      Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Rovněž tak se záruka nevztahuje na případy, kdy odběratel nebo třetí osoby při užívání zboží postupují v rozporu s návodem dodavatele, za nějž se považuje manuál pro instalaci, užívání a údržbu přístupný na adrese: https://www.robur.cz/dokumenty (sloupec s názvem „Manuály a návody“). Bez uvedení zboží do provozu dodavatelem není možné zboží provozovat a záruka se na něj nevztahuje. Rovněž v případě přemístění teplovzdušného agregátu, tepelného čerpadla či kotle záruka bez ohledu na předchozí ustanovení končí, nebylo-li provedeno dodavatelem opětovné uvedení do provozu.  

6.3.      Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka za zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční doby.

6.4.      V rámci reklamace vad zboží se odběratel a dodavatel dohodnou na způsobu nápravy. Pokud k dohodě nedojde, stanoví způsob vyřízení reklamace dodavatel, který je při důvodné reklamaci oprávněn rozhodnout zda:

 odstraní vady dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo odstraní vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo poskytne odběrateli přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.5.      Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.

 

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

7.1.      Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní či servisní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7.2.      Ve všech případech okolností vylučující odpovědnost je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

8.1.      Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

8.2.      Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a případně i podmínit dodání zboží existencí jím zvoleného způsobu zajištění závazku odběratele k úhradě kupní ceny. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat přiměřené zajištění závazků odběratele ze smlouvy. V případě, kdy odběratel na výzvu dodavatele nepředloží dodavatelem požadované zajištění, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3.      Odběratel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (tj. stornovat jím potvrzenou nabídku dodavatele) pouze do okamžiku dodání zboží, přičemž smluvní strany se pro tento případ dohodly na níže uvedené smluvní pokutě, resp. storno poplatcích, které je odběratel povinen v takovém případě uhradit dodavateli do 7 dní ode dne odstoupení od smlouvy:

-         15 % z ceny objednaného zboží u zboží, které bylo ke dni uzavření smlouvy na skladu dodavatele;

-         až 100 % z ceny objednaného zboží u veškerého jiného zboží, než které bylo ke dni uzavření smlouvy na skladu dodavatele, zejména zboží, které se objednává a vyrábí na konkrétní zakázku tj. např. vzduchotechnické komponenty (směšovací komory, filtrační komory, radiální ventilátory, uzavírací klapky, potrubí atd.), lokální podokenní topidla Supercromo a Calorio, teplovzdušné jednotky Robur s radiálním ventilátorem, centrální regulační systém, plynová tepelná čerpadla ROBUR GAHP, plynové kondenzační kotle ROBUR AY a jejich sestavy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.      Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

9.2.      Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží a servisní smlouvy o dodávce služeb uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. O jednostranné změně těchto obchodních podmínek vyrozumí dodavatel odběratele písemně, odběratel je oprávněn tuto změnu písemně odmítnout a ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení oznámení o změně závazek písemně vypovědět.. Po uplynutí dvou měsíční lhůty ode dne doručení oznámení o změně obchodních podmínek se změna stává účinnou. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

9.3.      Dodavatel uzavřel  s CREDENDO úvěrová pojišťovna a.s. Smlouvu o pojištění pohledávek a z nich vyplývajících rizik. Identifikaci odběratele, informace o splatnosti jeho dluhů vůči dodavateli a vzniku prodlení bude dodavatel předávat výše uvedené pojišťovně. Prodlení odběratele s placením jeho dluhů vůči dodavateli může vést ke zhoršení bonitního hodnocení odběratele ve veřejných i neveřejných registrech (např. bankovních).

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka