Výměna rizik

   V souladu s ustanovením §101, odst. (3) zákona č. 262/2006 Sb. a předpisů souvisejících, má společnost ROBUR, s.r.o. povinnost písemně informovat kontaktní osobu objednatele servisní služby (dále „zástupce objednatele“) o rizicích, které plynou z činností servisních techniků poskytovatele servisní služby (dále „technik“) vykonávaných v prostorách objednatele.

   Objednatel a poskytovatel se dohodli, že objednatel před příjezdem technika určí zástupce zodpovědného za dodržování pravidel BOZP a PO při provádění servisních služeb na pracovišti objednatele (dále „koordinátor“) a v předstihu ho bude informovat o záměru provedení servisní práce.

  Technik po příjezdu na místo servisního zásahu vždy kontaktuje zástupce objednatele, který zodpovídá za informování koordinátora o provádění servisní činnosti technikem.  

   Povinností koordinátora je seznámit pracovníky objednatele, případně pracovníky jeho externích dodavatelů v místě servisního zásahu s níže uvedenými riziky, které mohou nastat v souvislosti s činností technika na pracovišti. Zároveň informuje technika o možných rizicích na pracovišti objednatele.

   Povinností technika je oznámit zástupci objednatele nebo koordinátorovi zahájení a ukončení práce, řídit se jejich pokyny a upozornit na veškeré skutečnosti významné pro BOZP a PO na pracovišti, kde provádí servisní zásah. V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně informovat také  zástupce společnosti ROBUR, s.r.o.  

   V příloze naleznete tabulku vyhodnocených rizik a přijatých opatření týkajících se pohybu techniků společnosti ROBUR, s.r.o.  na pracovišti objednatele servisního zásahu při jejich servisní činnosti. Kompletní dokument Analýzy a prevence rizik je uložen v sídle společnosti ROBUR, s.r.o. a poskytnut na vyžádání.

autor: Ing. Martina Bednářová, OZO v prevenci rizik a PO společnosti ROBUR, s.r.o.

email: martina.bednarova@robur.cz

 

Riziko Identifikace nebezpečí

 Bezpečnostní opatření 

Manipulace s nářadím a materiálem Zakopnutí nebo uklouznutí s následným pádem technika případně pádem materiálu, vypadnutí nářadí nebo materiálu z ruky, při kterém může dojít k zasažení technika i jiné osoby nacházející se v blízkosti jeho pracoviště nebo v jeho blízkosti při příchodu/odchodu z pracoviště. Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti pracujícího technika, nezdržovat se v místě, kde hrozí pád nářadí nebo materiálu pracujícího technika, dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti technika i při jeho přesunech mezi jednotlivými pracovišti.
Práce na žebříku Pád ze žebříku s vážnými poraněními technika či jiné osoby nacházející se v blízkosti jeho pracoviště (zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, páteře…). Dbát zvýšené opatrnosti a obezřetnosti při vstupu na pracoviště i pohybu na pracovišti vzhledem k neočekávané poloze technika pracujícího na žebříku. Zejména při používání manipulačních a dopravních prostředků, při otevírání dveří a vrat a při manipulaci s objemnými břemeny se vždy ujistit, že nemůže dojít k ohrožení technika pracujícího na žebříku.
Řízení služebního vozu Nebezpečí úrazu při dopravní nehodě, nebezpečí úrazu při chybném používání vozu. Seznámit technika s místními pravidly pro vnitroareálovou dopravu, s možnostmi parkování i prostory pro bezpečnou nakládku/vykládku nářadí a materiálu.
Vyhrazená plynová a elektrická zařízení Dotyk osob s živými částmi, přímý dotek s částmi pod napětím, porucha izolace, vadné funkce el. pomůcek, únik plynu s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti technika a nedotýkat se zařízení během servisních úkonů, kdy mohou být otevřeny kryty a hrozí zvýšené nebezpečí. Seznámit technika s umístěním provozních i havarijních prvků pro odstavení přívodu elektrické energie a plynu k servisovanému zařízení a s těmito prvky nikdy nemanipulovat (nezapínat) bez předchozího upozornění technika. Seznámit technika s místními bezpečnostími a požárními předpisy.
Čištění zařízení, chemikálie a prach Ohrožení pokožky, sliznic chemickým čistícím přípravkem  působení prašnosti, rozlet prachových částí, usazování prachu, znečistění vzduchu, poškození dýchacích cest.  Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti technika nebo v místě, kde hrozí ohrožení pokožky nebo nadýchání prachu během čistění zařízení.

 

X
Robur logo

Nezávazná poptávka